โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
62 หมู่ 1  ตำบลบางนบ  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรศัพท์ 075766071
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายขวัญไชย เย็นเอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเจษฎา ข่าทิพพา