โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
62 หมู่ 1  ตำบลบางนบ  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรศัพท์ 075766071
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเจริญ นิ่มนวล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ