โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
62 หมู่ 1  ตำบลบางนบ  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรศัพท์ 075766071
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอานุภาพ ศรีเพ็ชรใส

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุนันทิยา ปรีชารัตน์