โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
62 หมู่ 1  ตำบลบางนบ  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรศัพท์ 075766071
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุจิตรา นิ่มนวล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิจิตรา ชูพันธ์

นางสาวมณฑิรา หมื่นนคร

นายศุภวิชญ์ สร้อยสุวรรณ