โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
62 หมู่ 1  ตำบลบางนบ  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรศัพท์ 075766071
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิภา หนูทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธวัชชัย แก้วสวัสดิ์