โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
62 หมู่ 1  ตำบลบางนบ  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรศัพท์ 075766071
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายภัควัฒน์ ช่วยด้วง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพุทธิ์นันทะ ผลชัยอรุณ