โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
62 หมู่ 1  ตำบลบางนบ  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรศัพท์ 075766071
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 

สภาพแวดล้อมดี     วิชาการเด่น     เน้นคุณธรรม 

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปรัชญาโรงเรียน

นิมิตตัง สาธุ รูปปานัง กตัญญู กตเวทิตา
“ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี”

คำขวัญ

ประพฤติดี มีวิชา พลานามัยสมบูรณ์