โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
62 หมู่ 1  ตำบลบางนบ  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรศัพท์ 075766071
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์

           โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบางนบ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๒ ไร่ ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดนพคุณโดยท่านพระครูสังวราภิรม (พ้อง เขมจารี) เจ้าอาวาสวัดนพคุณได้อนุญาตให้กรมสามัญศึกษาปลูกสร้างอาคารเรียน โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์อยู่ห่างจากว่าที่การอำเภอหัวไทรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๑๖ กม. โรงเรียนนี้ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

            โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นมาเนื่องจากท้องที่ตำบลบ้านราม ตำบลบางนบ ตำบลท่าซอม ตำบลเกาะเพชร ตำบลหัวไทรและตำบลเสือหึงของอำเภอเชียรใหญ่มีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่มากมีนักเรียนที่จบจากการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวปีละหลายร้อยคนและต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ห่างไกลจากบ้าน บางรายไม่สามารถเรียนต่อได้เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและแนวโน้มว่านักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมปีที่ ๖ จบแล้วไม่ ได้เรียนต่อ อยู่ในอัตราที่สูง

            ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ท่านพระครูสังวราภิรม เจ้าอาวาสวัดนพคุณ เจ้าคณะอำเภอหัวไทร เชียรใหญ่ฝ่ายธรรมยุติกับผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นได้ปรึกษาหารือกันที่จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในการดำเนินการ ท่านพระครูสังวราภิรม ได้วางแผนให้มีพิธีฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัดนพคุณขึ้นเพื่อจะได้นำเงินจำนวนหนึ่งมาซื้อที่ดินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีผู้มีจิตรศรัทธาได้ร่วมบริจาคที่ดินอีก คือ นายแหล่ง - นางคง ยอดแก้ว ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา นายเริ่ม - นางกิ้ม ช่วยหนู ๑ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา นางตั้ง รัตนรัตน์,นางเตี้ยน นวลช่วย ๑ งาน ๖๐ ตารางวา นางแกวด อ่อนแก้ว ๒ งาน ๙๐ ตารางวา เมื่อได้ที่ดินจำนวน ๕๒ ไร่แล้ว พระครูสังวราภิรมได้รวบรวมชาวบ้านดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๖ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง

            โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ได้ทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๒ มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๑๐ โรง คือ โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว โรงเรียนวัดหน้าสตน โรงเรียนบ้านบางโหนด โรงเรียนวัดท่าเสริม โรงเรียนวัดบ้านด่าน โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม โรงเรียนบ้านสระนอก โรงเรียนบ้านปากพรุ โรงเรียนวัดนพคุณ โรงเรียนวัดบ้านราม
            - ปี พ.ศ.2522 - 2528 นายพิศิษฐ์ ทองคำดี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
            - ปี พ.ศ.2527 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มพช.(โรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท)
            - ปี พ.ศ.2528 - 2531 นายเสริญ แต้มแก้ว ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
            - ปี พ.ศ. 2531 - 2536 นายอนันต์ สุนทรานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
            - ปี พ.ศ.2536 - 2537 นายสุธีร์ เจริญสุข ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
            - ปี พ.ศ.2537 นายสุจินต์ พิมเสน ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
            - ปี พ.ศ.2537 นายจำนงค์ เกราะแก้ว ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
            - ปี พ.ศ.2538 โรงเรียนได้ปรับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากอาจารย์ใหญ่เป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
            - ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา
            - ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก 
            - ปี พ.ศ. 2541- 2546 นายมนูญ ดุษฎังค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
            - 4 ธันวาคม 2546 - 2552 นายสมพงศ์ เพชรจู ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
            - กุมภาพันธ์ 2552 -  2556 นายไพโรจน์ แก้วเนียม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
            - กรกฏาคม 2557 - พฤศจิกายน 2559 นายวิชัย สุขพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
            - พฤศจิกายน 2557 - มีนาคม 2561 นายราเมศ  มาศแสวง 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
            - กรกฎาคม 2561  นางสาววิภาดา  ขุนทองจันทร์ 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ปัจจุบัน